สรุปผลการดำเนินงาน  

report plan56

   

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้

   

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา

๑.  ประวัติของสถานศึกษา

การจัดตั้ง

                กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยประมงชุมพร  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๓๔  สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษาตามโครงการแผนการจัดตั้งตามแผนฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาจังหวัดชุมพร  หลังจากจังหวัดชุมพรประสบภัยจากพายุใต้ฝุ่นเกย์เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน๒๕๓๒  ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนจังหวัดชุมพรเป็นอย่างมากประกอบการอาชีพภาคการประมง  ได้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากทำให้ประเทศมีความต้องการกำลังคนด้านการประมง  ดังนั้น  การจัดตั้งวิทยาลัยประมงจึงเป็นแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้  ความสามรถทางวิชาชีพประมงเพื่อเป็นกำลังคนคุณภาพตอบสนองต่อการขยายตัวและพัฒนาของภาคการประมงต่อไป  โดยจัดตั้งในวงเงินงบประมาณ  ๗๑.๗  ล้านบาท  และเริ่มการก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.๒๕๓๔

พ.ศ.๒๕๓๕  เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยประมงชุมพร  เป็นวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคน  ๒๕๓๕  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

                พ.ศ.๒๕๓๖  เปิดรับนักเรียน นักศึกษาครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

                พ.ศ. ๒๕๓๙  เปิดสอนประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

                การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์  พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๓๘  ขนาดเท่าพระองค์จริง (๑๗๒  เซนติเมตร)  หล่อด้วยทองสำริดในชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอก  ทำพิธีประดิษฐานภายในบริเวณวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๓๙  เวลา  ๑๑.๘๗ น.  โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์วัดสระเกศ ประธานฝ่ายสงฆ์  และนายทองอยู่  แก้วไทรฮะ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา ประธานฝ่ายฆาราวาส  ซึ่งวิทยาลัยฯได้รับพระราชทานราชานุญาตให้สร้างพระอนุสาวรีย์  พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ  กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๔๐

                พ.ศ. ๒๕๔๙  เปิดสอนประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

                พ.ศ. ๒๕๕๐   เปิดสอนประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 

                พ.ศ. ๒๕๕๑  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยายบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระอนุสาวรีย์  พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑

๒. วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

๑.  เพื่อจัดการศึกษาในระบบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          ๒.  เพื่อจัดการศึกษานอกระบบ  ตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นและเคลื่อนที่แก่ชาวประมงและผู้สนใจทั่วไป

           ๓.  เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการส่งเสริมเผยแพร่วิชาการประมง  และเทคนิคการสอนระดับอาชีวศึกษา  ให้แก่สถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอื่น ๆ

๔.  เพื่อเป็นศูนย์กลางการอบรมครู - อาจารย์  ผู้สอนวิชาชีพประมงในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอื่น ๆ  ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา สังกัดสถานศึกษากรมอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอื่น

                ๕.  เป็นศูนย์กลางทดลองวิจัยวิชาประมง  และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  และมีส่วนช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลให้ดีขึ้น

๓. ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

       

ที่ตั้ง                                         

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕  หมู่ที่ ๔  ตำบลปากตะโก        อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร

                โทรศัพท์  :  ๐๗๗–๕๐๕๗๓๔ ถึง ๕

                โทรสาร   :  ๐๗๗–๕๐๕๗๓๔ ถึง ๕

ขนาดพื้นที่

                 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด  ๓๗๒  ไร่  ๖๔  ตารางวา      

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                ทิศเหนือ                    จดปากแม่น้ำตะโก

                ทิศใต้                                        จดที่ดินที่มีการครอบครองและภูเขา

                ทิศตะวันออก                              จดภูเขาและถนนสายปากน้ำหลังสวน-ปากตะโก

                ทิศตะวันตก                                จดแม่น้ำตะโก

โดยเป็นพื้นที่ดังนี้

๑.       ที่ดินราชพัสดุที่จัดซื้อจากเอกชน ๑๒ ไร่ ๖๔ ตารางวา

๒.       ที่ป่าเลนคลองตะโกอนุญาตใช้ประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ ๒๔๕ ไร่แบ่งเป็น

            ๒.๑  พื้นที่ใช้ในราชการ ๑๒๕ ไร่

            ๒.๒  พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน ๑๒๐ ไร่

  ๓.   ที่ดินสาธารณประโยชน์จากเลนที่เป็นเกาะกลางจัดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน ๑๑๕ ไร่

การติดต่อ  

-   ตู้  ปณ.  ๙ปณจ.ทุ่งตะโก  อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร    รหัสไปรษณีย์  ๘๖๒๒๐

           -   เว็บไซต์  (website)  http://www.pcfc.ac.th

การคมนาคม 

จากถนนเพชรเกษม (สายเอเชีย ๔๑) ชุมพร-หลังสวน เข้าทางสี่แยกตลาดเขาปีบ  หรือสามแยกวัดธรรมถาวร  หรือสามแยกวัดท่าสุธารามตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  หรือสี่แยกบ้านเหมืองในหูต  หรือสี่แยกหลังสวนไปตามถนนปากน้ำหลังสวน โดยมีระยะทางดังนี้

          จากตัวจังหวัดชุมพร-วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร  

          จากสี่แยกตลาดเขาปีบ-วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร

          จากอำเภอทุ่งตะโก-วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร

          จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร–วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ระยะทาง  ๑๓  กิโลเมตร

          จากสี่แยกบ้านเหมืองในหูต-วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร

                จากตัวเมืองหลังสวน - วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ระยะทาง  ๔๐  กิโลเมตร   

   

ระบบบริหารจัดการ  

 

Com

นายสรศักดิ์   มณีโรจน์

pcfc gallarysitcount

   

ลิงค์ด่วน สอศ.  

bfmisbn220-04stat56databest peplebn2555-KMbn220-05bn002bn008bn004bn006vec one2Onlinevec moodle1

   

การจัดการองค์ความรู้  

bn220-01bn220-02bn220-03bn001116-05-55kasit

   

สถิติคนเยี่ยมชมเว็บ  

Today 23

Yesterday 20

Week 46

Month 175

All 12097

Currently are 11 guests and no members online

   

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  

bn007bn003bn010bn220-051bn009