สรุปผลการดำเนินงาน  

report plan56

   

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้

   

แบบบันทึกข้อมูลครูที่จัดทำผลงานโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่

ชื่อครู

ชื่อผลงาน

งานวิจัย/นวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์

ระดับคุณภาพของผลงาน

1

นางสาวอภิญญา  ปานโชติ

-การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาการประมงทั่วไป  ของผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่ 1 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 และ 2555

งานวิจัย

เหรียญทอง

2

ว่าที่พ.ตสมพงษ์   สุดสวาสดิ์

-ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ   การสอนของครูผู้สอน รายวิชา ช่างประมงเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาประมง  สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งานวิจัย

เหรียญทองแดง

3

นายรักชาติ   ปานเพชร

-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ       ความสนใจในวิธีสอน วิชาช่างประมงเบื้องต้น   ของนักเรียน ชั้น ปวช.

งานวิจัย

เหรียญเงิน

4

ว่าที่ร.ตหญิงศศิวิมล  ฉายากุล

-การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณการสอนของครูผู้สอน รายวิชาการขยายพันธุ์ไม้น้ำ  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ภาคเรียนที่

งานวิจัย

เหรียญทองแดง

5

นายสนธยา   เพชรรัตน์

-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ   ความสนใจในวิธีสอน วิชาการเพาะเลี้ยง  สัตว์น้ำเบื้องต้น ของนักศึกษาระดับชั้น   ปวช.1 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอบแบบ (

งานวิจัย

เหรียญเงิน


แบบบันทึกข้อมูลครูที่จัดทำผลงานโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่

ชื่อครู

ชื่อผลงาน

งานวิจัย/นวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์

ระดับคุณภาพของผลงาน

1

นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริพันธ์

-การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของคะแนนปลายภาคเรียน  รายวิชาปฏิบัติงานประมง 1  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.ปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2554  และ 2555

งานวิจัย

เหรียญทอง

2

นายนพดล   แสงศิลป์

-ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติงานของครู  วิชาพละศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ระดับ ปวช.1 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งานวิจัย

เหรียญทองแดง

3

นางสาวสุดาพร  ลิมปนะรังสรรค์

-การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสรุปความจากเพลงไทยลูกทุ่ง สำหรับนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1  วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

งานวิจัย

เหรียญทอง

4

นางกัลย์ชิยา   เกตากุล

     

5

นางรณิดา  ช่วยเอียด

-ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

งานวิจัย

เหรียญทองแดง

6

นางสาววาสนา   ชูราช

     

7

นางแฟลิซิแดด  สุวรรณกระจ่าง

-การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง “Reported Speech”

งานวิจัย

เหรียญเงิน


 

แบบบันทึกข้อมูลครูที่จัดทำผลงานโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่

ชื่อครู

ชื่อผลงาน

งานวิจัย/นวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์

ระดับคุณภาพของผลงาน

1

นายสนธยา   เพชรรัตน์

-การสำรวจการไม่เข้าเรียนของนักเรียน        ระดับ ปวช.2 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  วิชาการแประรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น

งานวิจัย

เหรียญเงิน

-การสำรวจการไม่เข้าเรียนของนักเรียน  ระดับ ปวช.1 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  วิชาปฏิบัติงานประมง 2  ประจำภาคเรียนที่2/2555

งานวิจัย

เหรียญเงิน

2

นางสาวอภิญญา  ปานโชติ

-การประเมินผลการดำเนินงานการจัด     สถานเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง “ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอน” ประจำปี พ.ศ. 2555

งานวิจัย

เหรียญทอง

-แพลงก์ตอนทะเลบริเวณ  หมู่เกาะสิมิลัน

นวัตกรรมฯ

 

3

นายรักชาติ   ปานเพชร

-การสำรวจการต้องการในการจัดกิจกรรม ขององค์การเกษตรกร  ในอนาคตแห่งประเทศไทย   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หน่วยเขตรอุดมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา 2555 ของสมาชิก อกท. หน่วยเขตรอุดมศักดิ์

งานวิจัย

เหรียญเงิน

4

ว่าที่ร.ตหญิงศศิวิมล  ฉายากุล

-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัย  ให้องเรียน  ความขยันอดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2555

งานวิจัย

เหรียญเงิน

5

ว่าที่พ.ตสมพงษ์   สุดสวาสดิ์

-ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูภาพ    การสอนของครูผู้สอน รายวิชาช่างประมงเบื้องต้น ระดับชั้น  ปวช.1 แผนกวิชาประมง  สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยประมงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์

งานวิจัย

เหรียญทองแดง


แบบบันทึกข้อมูลครูที่จัดทำผลงานโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ปีการศึกษา 2555  ภาคเรียนที่ 2 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่

ชื่อครู

ชื่อผลงาน

งานวิจัย/นวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์

ระดับคุณภาพของผลงาน

1

นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริพันธ์

-การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน  การบ้าน  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งานวิจัย

เหรียญเงิน

2

นางสาวสุดาพร  ลิมปนะรังสรรค์

-ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2  วิทยาลัยประมงชุมพร      เขตรอุดมศักดิ์   จังหวัดชุมพร

งานวิจัย

เหรียญทอง

3

นางกัลย์ชิยา  เกตากุล

-ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติงานของครูวิชาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2  สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  วิทยาลัยประมงชุมพร  เขตรอุดมศักดิ์

งานวิจัย

เหรียญทองแดง

4

นางรณิดา  ช่วยเอียด

-การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้  รายวิชา   การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ  ภาคเรียนที่ 2/2555

งานวิจัย

เหรียญทองแดง

5

นางสาววาสนา  ชูราช

-การฝึกทักษะการบวกลบจำนวนเต็ม

งานวิจัย

เหรียญเงิน

6

นายนพดล   แสงศิลป์

-ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการปฏิบัติงานของครู วิชาเพศศึกษา   นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1  สาขาเพาะลี้ยง สัตว์น้ำ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งานวิจัย

เหรียญทองแดง

7

นางแฟลิซิแดด  สุวรรณกระจ่าง

-ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยประมงชุทมพรเขตรอุดมศักดิ์   ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

งานวิจัย

เหรียญเงิน

 


 

 

   

ระบบบริหารจัดการ  

 

Com

นายสรศักดิ์   มณีโรจน์

pcfc gallarysitcount

   

ลิงค์ด่วน สอศ.  

bfmisbn220-04stat56databest peplebn2555-KMbn220-05bn002bn008bn004bn006vec one2Onlinevec moodle1

   

การจัดการองค์ความรู้  

bn220-01bn220-02bn220-03bn001116-05-55kasit

   

สถิติคนเยี่ยมชมเว็บ  

Today 23

Yesterday 20

Week 46

Month 175

All 12097

Currently are 6 guests and no members online

   

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  

bn007bn003bn010bn220-051bn009