สรุปผลการดำเนินงาน  

report plan56

   

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้

   

แบบบันทึกข้อมูลครูที่จัดทำผลงานโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1  สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ที่

ชื่อครู

ชื่อผลงาน

งานวิจัย/นวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์

ระดับคุณภาพของผลงาน

1

นางสาวอภิญญา  ปานโชติ

-ความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนและสาหร่าย  ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

งานวิจัย

เหรียญเงิน

-การแก้ปัญหาการจดจำชื่อชนิดของแพลงก์ตอน โดยใช้บัตรคำศัพท์ แผ่นภาพ และแบบทดสอบจับคู่ รายวิชาแพลงก์ตอน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

งานวิจัย

เหรียญเงิน

-การเจริญเติบโตของลูกปลากะพงขาว   ที่อนุบาลด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมสาหร่าย สไปรูลินาสด

งานวิจัย

เหรียญทอง

2

ว่าที่พ.ตสมพงษ์    สุดสวาสดิ์

-ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชาความรู้เกี่ยวกับ งานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

งานวิจัย

เหรียญทองแดง

3

นางอัญชลีภรณ์  ปานเพ็ชร์

-การปรับพฤติกรรมนักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการเรียนวิชางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (ฐานการแปรรูป)   โดยให้ความสำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2556

งานวิจัย

เหรียญเงิน

4

ว่าที่ร.ตหญิงศศิวิมล   ฉายากุล

-“เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยันอดทน  ทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน” ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2556

งานวิจัย

เหรียญเงิน

5

นายสนธยา   เพชรรัตน์

-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

งานวิจัย

เหรียญเงิน

6

นายรักชาติ   ปานเพชร

-การแก้ปัญหานักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่สามารถทำลอบปูทะเลได้    กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ โครงการเป็นฐาน

งานวิจัย

เหรียญเงิน

7

นายณรงค์ชัย   ชูมณี

-การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจ      ในวิธีสอน วิชาการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ของนักเรียนชั้น ปวช.2  โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคการสอบแบบ 

งานวิจัย

เหรียญเงิน


 

แบบบันทึกข้อมูลครูที่จัดทำผลงานโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่

ชื่อครู

ชื่อผลงาน

งานวิจัย/นวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์

ระดับคุณภาพของผลงาน

1

นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริพันธ์

-การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักเรียนชั้น ปวช.1  โดยใช้เทคนิค      เสริมแรงทางบวก

งานวิจัย

เหรียญเงิน

2

นางรณิดา   ช่วยเอียด

-การมีวินัยต่อตนเองและต่อการเรียนวิชาพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต      ภาคเรียนที่ 1/2556

งานวิจัย

เหรียญเงิน

3

นางสาววาสนา  ชูราช

-การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการเท่ากัน

งานวิจัย

เหรียญเงิน

4

นายวงศ์เจริญ   ยอดทอง

-แก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนทศในการประยุกต์ ใช้งานจริงได้ ของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ในรายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 2001-2001

งานวิจัย

เหรียญเงิน

5

นางสาวดารารัตน์  เอ่งฉ้วน

-เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน    ความขยันอดทนทางการเรียน   และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1        ของนักเรียนระดับ ปวช.1

งานวิจัย

เหรียญเงิน

6

นางสาวสุดาพร  ลิมปนะรังสรรค์

-ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน   รายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์                    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2            วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งานวิจัย

เหรียญทองแดง

7

นายนพดล   แสงศิลป์

     

8

นางกัลย์ชิยา   เกตากุล

-การแก้ปัญหานักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาประมง ไม่สามารถสร้างสูตรอาหารสำหรับสัตว์น้ำ โดยวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

งานวิจัย

เหรียญเงิน

   

ระบบบริหารจัดการ  

 

Com

นายสรศักดิ์   มณีโรจน์

pcfc gallarysitcount

   

ลิงค์ด่วน สอศ.  

bfmisbn220-04stat56databest peplebn2555-KMbn220-05bn002bn008bn004bn006vec one2Onlinevec moodle1

   

การจัดการองค์ความรู้  

bn220-01bn220-02bn220-03bn001116-05-55kasit

   

สถิติคนเยี่ยมชมเว็บ  

Today 23

Yesterday 20

Week 46

Month 175

All 12097

Currently are 9 guests and no members online

   

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  

bn007bn003bn010bn220-051bn009