เอกสารประเมินตนเอง SAR งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร     

 

                SAR 2558

sar 2557

  SAR 2557
  sar 2556 sar 2555  
  SAR 2556 SAR 2555  
  sar 2554 sar 2553  
  SAR 2554 SAR 2553  
  sar 2552 sar 2551  
  SAR 2552 SAR 2551  
   

แผนยุทธศาตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร     

  plan 56-59 plan 57  
  แผนยุทธศาสตร์ ฯ แผนปฏิบัติการ ฯ
  2556-2559 2557  
  plan 56 plan 55  
  แผนปฏิบัติการ ฯ แผนปฏิบัติการ ฯ  
  2556 2555  
  plan 54 plan 53  
  แผนปฏิบัติการ ฯ แผนปฏิบัติการ ฯ  
  2554 2553  
   

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้

   

แบบบันทึกข้อมูลครูที่จัดทำผลงานโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1  สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

                                                                               

ที่

ชื่อครู

ชื่อผลงาน

ประเภทของผลงาน

ระดับคุณภาพของผลงาน

1

นางสาวสุดาพร  ลิมปนะรังสรรค์

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย

งานวิจัย

เหรียญเงิน

2

นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริพันธ์

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งานวิจัยชั้นเรียน

เหรียญเงิน

3

นางกัลย์ชิยา  เกตากุล 

การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาอาหารและโภชนาการอาหารสัตว์น้ำ

งานวิจัยชั้นเรียน

เหรียญทองแดง

4

นางสาวอภิญญา  ปานโชติ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนปลายภาครายวิชาแพลงค์ตอน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 และ 2557

งานวิจัย

เหรียญทอง

5

นายสนธยา   เพชรรัตน์ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3

งานวิจัยชั้นเรียน

เหรียญเงิน

6

ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์  สุดสวาสดิ์

ความพึงพอใจของผู้เรียนรายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

งานวิจัย

เหรียญเงิน

7

นางสาววิภาดา  สายช่วย

ผลการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตโดยใช้สื่อโปรแจ็กเตอร์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการตกแต่งพื้นที่หลังการสร้าง

งานวิจัยชั้นเรียน

เหรียญเงิน

8

นายรักชาติ  ปานเพชร

ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) เรื่องงานซ่อมบำรุง เครื่องยนต์เล็กในงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1/57

งานวิจัยชั้นเรียน

เหรียญเงิน

9

นายณรงค์ชัย   ชูมณี

การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1

งานวิจัยชั้นเรียน

เหรียญเงิน

10

นายวงศ์เจริญ  ยอดทอง 

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1

งานวิจัยชั้นเรียน

เหรียญเงิน

11

นางอัญชลีภรณ์  ปานเพ็ชร์

การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเรียนวิชางานเพาะเลี้ยงสะตว์น้ำ 1  (ฐานการแปรรูป) 

งานวิจัยชั้นเรียน

เหรียญเงิน

12

นางสาวดารารัตน์  เอ่งฉ้วน

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในชั้นเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจไฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ปวช.1

งานวิจัยชั้นเรียน

เหรียญเงิน

13

นายนพดล  แสงศิลป์ 

กิจกรรมการซ่อมเสริมรายวิชาพลศึกษาฯ

งานวิจัยชั้นเรียน

เหรียญทองแดง

14

นางรณิดา  ช่วยเอียด

การปรับพฤติกรรมนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3        เรื่องการไม่ส่งงานมอบหมาย รายวิชาการเงินส่วนบุคคล  ภาคเรียนที่  1/2557

งานวิจัยชั้นเรียน

เหรียญเงิน

15

ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล  ฉายากล

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ในภาคเรียนที่ 1/2557

งานวิจัยชั้นเรียน

เหรียญเงิน

   

สถิติคนเยี่ยมชมเว็บ  

Today 23

Yesterday 20

Week 46

Month 175

All 12097

Currently are 3 guests and no members online