เอกสารประเมินตนเอง SAR งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร     

 

                SAR 2558

sar 2557

  SAR 2557
  sar 2556 sar 2555  
  SAR 2556 SAR 2555  
  sar 2554 sar 2553  
  SAR 2554 SAR 2553  
  sar 2552 sar 2551  
  SAR 2552 SAR 2551  
   

แผนยุทธศาตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร     

  plan 56-59 plan 57  
  แผนยุทธศาสตร์ ฯ แผนปฏิบัติการ ฯ
  2556-2559 2557  
  plan 56 plan 55  
  แผนปฏิบัติการ ฯ แผนปฏิบัติการ ฯ  
  2556 2555  
  plan 54 plan 53  
  แผนปฏิบัติการ ฯ แผนปฏิบัติการ ฯ  
  2554 2553  
   

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้

   

แบบบันทึกข้อมูลครูที่จัดทำผลงานโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ปีการศึกษา 2558   สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 

ที่

 

 

ชื่อครู

ชื่อผลงาน

ประเภทของผลงาน

ระดับคุณภาพของผลงาน

1

นางสาวสุดาพร  ลิมปนะรังสรรค์

 -

 -

2

นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริพันธ์

 -

 -

3

นางกัลย์ชิยา  เกตากุล 

 -

 -

4

นางสาวอภิญญา  ปานโชติ

 -

5

นายสนธยา   เพชรรัตน์ 

 -

 -

6

ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์  สุดสวาสดิ์

 -

 -

 -

7

นางสาววิภาดา  สายช่วย

 -

 -

8

 นายนพดล  แสงศิลป์ 

 -

 -

9

 นางรณิดา  ช่วยเอียด

 -

 -

10

 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล  ฉายากล

 -

 -

11

 นายไกรภพ ภาสภิรมย์

 -

 -

12

นางสาวสุธาสินี คงทอง

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

เอกสารเผยแพร่ประกอบการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2558-2559   สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 

ที่

ชื่อครู

ชื่อผลงาน

1

นางสาวอภิญญา  ปานโชติ

      เอกสารประกอบการเรียนวิชาแพลงค์ตอน

2

นายไกรภพ ภาสภิรมย์

      เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

3

นางสาวสุดาพร  ลิมปนะรังสรรค์

 

4

นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริพันธ์ 

 

5

นางกัลย์ชิยา  เกตากุล 

 

6

นายสนธยา   เพชรรัตน์  

 

7

ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์  สุดสวาสดิ์ 

 

8

 นางสาววิภาดา  สายช่วย

 

9

นายนพดล  แสงศิลป์  

 

10

นางรณิดา  ช่วยเอียด 

 

11

ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล  ฉายากล 

 

12

นางสาวสุธาสินี คงทอง

เอกสารประกอบการเรียนวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ

13

 

 

14

 

 

15

 

 

 

 

 

 

   

สถิติคนเยี่ยมชมเว็บ  

Today 23

Yesterday 20

Week 46

Month 175

All 12097

Currently are 3 guests and no members online