แบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนที่จัดทำผลงานโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมฯ และสิ่งประดิษฐ์
ปีการศึกษา 2555 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ที่

ชื่อนักศึกษา

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน

การนำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล

1

นางสาวสุภาวรรณ   ไทรรอดแก้ว
นางสาวสุพรรณี  ธรรมมิกะกุล
นายวัชรวิทย์     วงศรีทอง

การเลี้ยงปูดำเพื่อการค้า

โครงการ

1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
3. เผยแพร่ในเว็บไซด์

2

นายจักรเพชร  จันทร์แก้ว
นายปุณยวีร์    เรืองกุล
นายศักดินา   บัวลอย

การเพาะพันธุ์ปลานิลเพื่อจำหน่าย

โครงการ

1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
3. เผยแพร่ในเว็บไซด์ 

3

นายวิทิต    ขวัญทอง
นายปกรณ์   วันดี
นายศตวรรษ  เจริญรักษ์

การอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง

โครงการ

1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
3. เผยแพร่ในเว็บไซด์

4

นายอรรถพล    กระจ่าง
นายคันธสาร   ปานูด
นายสมเจตน์   เชาวลิต

การอนุบาลปลานิลแปลงเพศเพื่อการค้า

โครงการ

1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
3. เผยแพร่ในเว็บไซด์

5

นายวีรพงษ์   แซ่อึ้ง
นายธำรงรัตน์  บุญกาศ
นางสาวอัมพาวรรณ  ดิษฐาอภิชน

สาหร่ายเกลียวทองม้วน

โครงการ

นวัตกรรม

1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
3. เผยแพร่ในเว็บไซด์    
4. เผยแพร่ในระดับภาค

6

นางสาวจุฑามาศ  เพชรขจี
นางสาวสุภาวดี   รักษาพรามหมณ์
นางสาวชรินทร   เพชรสง่า

การเลี้ยงสาหร่ายผมนางเพื่อการค้า

โครงการ

1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
3. เผยแพร่ในเว็บไซด์

7

นางสาวปรานี   นักรำ
นายธนาคม   นาโพธิ์
นายธนวัฒน์   ประดับการ

การเลี้ยงปลาหมอไทยเพื่อการค้า

โครงการ

1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
3. เผยแพร่ในเว็บไซด์

8

นางสาวฐิติยา   ทัดแก้ว
นางสาวกมลวรรณ   แดงสกล

การซื้อมาขายไปปลาสวยงาม

โครงการ

1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
3. เผยแพร่ในเว็บไซด์

9

นายอดิเทพ   เพชรรักษ์
นายธเนศ    เพชรรัตน์
นายอัษฎา  มาใจวงศ์

การอนุบาลปลานิลเพื่อการค้า

โครงการ

1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
3. เผยแพร่ในเว็บไซด์

10

นายวิทิต   ขวัญทอง
นายปุณยวีร์   เรืองกุล
นางสาวปรานี  นักรำ

การเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeuns vannamei) ที่เลี้ยงรวมกับสาหร่ายผมนาง (Gracil aria) ในปริมาณที่ต่างกัน

งานวิจัย

1. เผยแพร่ในสถานศึกษา
2. เผยแพร่ในเว็บไซด์
3. เผยแพร่ในระดับภาค

11

นางสาวพจมาศ  ใหมทอง
นางสาวชนัญญา   พุทธิปิลันธน์
นายนราทร   นาคกล่อม

ขุยมะพร้าวโอเอซีส

สิ่งประดิษฐ์

1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
3. เผยแพร่ในเว็บไซด์    
4. เผยแพร่ในระดับภาค

12

นางสาววรนิต   ประสพเนตร

นางสาววณิฐาร์   ช่วยเอียด

นายบัญฑิต   ศรีนาค

ผลิตภัณฑ์ของใช้จากรกมะพร้าว

สิ่งประดิษฐ์

1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
3. เผยแพร่ในเว็บไซด์    
4. เผยแพร่ในระดับภาค

13

นายนัฐวุฒิ  ซั่วเซ่งอิ้ว
นายจตุพร   รัตนไชย
นายพีรวัฒน์   ทิพย์รัตน์

การอนุบาลลูกปลากะพงขาวเพื่ออาชีพ

โครงการ

1. เผยแพร่ในสถานศึกษา
2. เผยแพร่ในเว็บไซด์
3. เผยแพร่ในระดับภาค

   

สถิติคนเยี่ยมชมเว็บ  

Today 23

Yesterday 20

Week 46

Month 175

All 12097

Currently are 8 guests and no members online