แบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนที่จัดทำผลงานโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมฯ และสิ่งประดิษฐ์
ปีการศึกษา 2555 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ที่

ชื่อนักศึกษา

ชื่อผลงาน

ประเภทผลงาน

การนำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล

1

นายสุวาโรจน์  เกษแก้ว
นายสิขรินทร์   ทิพย์สมบัติ

การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นอัตราการรอดตายในการขนส่งลูกปลาดุกบิ๊กอุยโดยใช้สมุนไพรต่างชนิดกัน

งานวิจัย

  1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
  2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
  3. เผยแพร่ในเว็บไซด์

2

นายทวีศักด์    ล่องหลง

การเจริญเติบโตของสาหร่ายผมนางที่เลี้ยงโดยดินเลนบ่อกุ้งขาวแวนนาไมและดินปลูกปกติ

งานวิจัย

 
  1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
  2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
  3. เผยแพร่ในเว็บไซด์

3

นายสุริยา   ไทยนุกูล
นายกิติพงษ์  ใจซื่อ

การเปรียบเทียบอัตราการรอดตายของปลานิลโดยการใส่สมุนไพรในการขนส่ง

งานวิจัย

 
  1. ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
  2. เผยแพร่ในสถานศึกษา
  3. เผยแพร่ในเว็บไซด์
   

สถิติคนเยี่ยมชมเว็บ  

Today 15

Yesterday 6

Week 21

Month 115

All 11429

Currently are 14 guests and no members online